SERVICE

บริการของเรา

บริษัท รัตนยูเนี่ยน จำกัด มีบริการเสาเข็มเจาะระบบสามขา/ระบบแห้ง, เสาเข็มเจาะระบบเครนเจาะ/ระบบเปียก, งานก่อสร้างเสารับสัญญาณโทรศัพท์,
งานออกแบบและติดตั้งสาย Fiber Optic มีขนาดที่หลากหลายรองรับโครงสร้างต่างๆได้ดี โดยผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรม
อีกทั้งให้บริการหลังการขายด้วยการรับประกันคุณภาพของงาน จึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพของเรา

บริษัท รัตนยูเนี่ยน จำกัด มีบริการเสาเข็มเจาะระบบสามขา/ระบบแห้ง, เสาเข็มเจาะระะบบเครนเจาะ/ระบบเปียก, งานก่อสร้างเสารับสัญญาณโทรศัพท์,งานออกแบบและติดตั้งสาย Fiber Optic มีขนาดที่หลากหลายรองรับโครงสร้างต่างๆได้ดี โดยผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมอีกทั้งให้บริการหลังการขายด้วยการรับประกันคุณภาพของงาน จึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพของเรา

เสาเข็มเจาะระบบสามขา / ระบบแห้ง
Bored Pile Tripod Method / Dry Process

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มเจาะ :

35, 40, 50, 60 เซนติเมตร


ความลึกของเสาเข็มเจาะ :

20 – 25 เมตร


ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ :

30-60 ตัน/ต้น
(ขึ้นอยู่กับขนาด ความลึก การออกแบบ)


เสาเข็มเจาะระบบเครนเจาะ / ระบบเปียก
Bored Pile Auger Drilling Crane Method / Wet Process

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มเจาะ :

60, 80, 100, 120, 150 เซนติเมตร


ความลึกของเสาเข็มเจาะ :

25 – 60 เมตร


ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ :

200-950 ตัน/ต้น
(ขึ้นอยู่กับขนาด ความลึก การออกแบบ)


งานก่อสร้างเสารับสัญญาณโทรศัพท์

  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาวะอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการให้บริการติดตั้งเสาโทรคมนาคมตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา โดยมีทีมงานวิศวกรของบริษัทจะทำหน้าที่ควบคุมงานการก่อสร้าง รวมทั้งการเชื่อมต่อสัญญาณ และทดสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้บริการหลังการขายด้วยการรับประกันคุณภาพของงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าในเรื่องคุณภาพงาน โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทจะเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของโครงข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

งานออกแบบและติดตั้งสาย Fiber Optic

งานติดตั้งภายนอก (Outdoor)

งานติดตั้งภายใน (Indoor)